Bibliotheek en Filmtheater Voorschoten passen plannen MFA Wijngaardenlaan aan

Gepubliceerd op: 22 november 2022 10:33

Het college van burgemeester en wethouders in Voorschoten heeft op 8 november jl. aangegeven te willen afzien van ‘de bibliotheek+ in deze opzet’. Bibliotheek Voorschoten en Filmtheater betreuren dit besluit zeer maar zijn voornemens om zich positief te blijven inzetten voor de verbouwing, verduurzaming en modernisering van het huidige bibliotheekgebouw aan de Wijngaardenlaan. 

In overleg met de gemeente hebben vertegenwoordigers van de Bibliotheek en het Filmtheater Voorschoten deze week afgesproken om in Q1 2023 te komen met een afgeslankte versie van het oorspronkelijke plan. Dit in de hoop, en het vertrouwen, dat met betere dekking van kosten en risico’s in de toekomstige exploitatie de verbouwing van het pand aan de Wijngaardenlaan alsnog van start kan gaan.

Voorgenomen aanpassingen
Het streven met het nieuwe plan is dat het zeer verouderde gebouw van de bibliotheek alsnog fysiek wordt verbouwd zoals was gepland, maar dat het aantal gebruikers vooralsnog wordt beperkt. Daarmee kunnen de kosten van exploitatie en de risico’s beter worden ingeschat en afgedekt, een belangrijke zorg van het gemeentebestuur bij het eerdere plan. 

De bouw van een grote zaal blijft essentieel, omdat die voor zowel Filmtheater als de bibliotheek onmisbaar is. Om het financiële risico voor de gemeente en de bibliotheek weg te nemen zal het Filmtheater Voorschoten de zaal onderhuren en het beheer verzorgen. Het Filmtheater faciliteert in de te realiseren grote zaal ook ruimte voor optredens, lezingen en toneeluitvoeringen. 

Het verbouwde pand zal in de toekomst ook ruimte kunnen bieden aan andere culturele, welzijns- educatieve activiteiten en organisaties. Maar omdat hier volgens het college momenteel nog te veel onzekerheden aan kleven beginnen ze met de essentiële ruimtes ten behoeve van bibliotheek en Filmtheater. Pas later zullen ze de exploitatie aanvullen en inrichten aan de hand van de ervaringen in de startfase.

Achtergrond
De bibliotheek heeft veel wettelijke taken: Ontwikkeling en Educatie bieden, Lezen bevorderen en kennismaken met literatuur, Ontmoeting en debat organiseren en het laten kennismaken met kunst en cultuur. Daarom biedt Bibliotheek Voorschoten inmiddels het Taalhuis, Inburgering, Digitale ondersteuning en vele activiteiten voor volwassenen en jeugd aan. Om dat te kunnen doen op een volwaardige manier is de verbouwing inmiddels meer dan noodzakelijk. 

De huidige situatie is dat het bibliotheekgebouw verre van toereikend is. Een zaal voor film, debat en lezingen ontbreekt evenals kleinere zalen voor bijvoorbeeld het Taalhuis en genoeg werk- studie en zitplekken.  Het gebouw moet verder al lange tijd verduurzaamd worden, nu is het een gemeentelijk monumentaal pand met veel achterstallig onderhoud. 

Zodoende was voor de bibliotheek de komst van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) zeer gewenst. Die uitnodigend en toegankelijk is voor alle Voorschotenaren, van jong tot oud, van arm tot rijk; elke dag van vroeg tot laat. Nu het college zich op het standpunt stelt dat de MFA te risicovol is zullen de Bibliotheek en het Filmtheater, met enige pijn in het hart, opnieuw meebewegen. Dit in de hoop dat we met een voortdurende samenwerking tussen gemeente, Bibliotheek en Filmtheater alsnog op korte termijn een positief besluit tot een verbouwing met groeipotentie kunnen verwachten. 

Ook is er voor het Filmtheater grote urgentie om dit aangepaste plan zo spoedig mogelijk te realiseren aangezien het Filmtheater op dit moment gebruik maakt van tijdelijke huisvesting in het Cultureel Centrum. De gemeente heeft besloten dit pand op termijn te willen slopen. Bovendien is het al eerder onderzochte alternatief Kruispuntkerk vooralsnog met veel te veel onzekerheden omgeven.