Donaties

Doe een schenking aan uw bibliotheek

Schenken aan een goed doel geeft voldoening, omdat u er anderen mee helpt. De fiscus juicht dit soort giften toe en heeft hiervoor zelfs een gunstige belastingmaatregel gemaakt. Daardoor hoeft noch de gulle gever noch het begunstigde goede doel belasting te betalen over het geschonken bedrag. Onder deze regeling vallen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of andere "algemeen nut beogende instellingen" (ANBI's).

Om door de Belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen. Als donateur heeft u ook een groot voordeel: u kunt de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar heeft de ANBI-status.

Ook kunt u doneren aan de  “vriendenstichting” van OBVW. De Stichting Vrienden van de Wassenaarse Openbare Bibliotheek heeft de ANBI-status.

Meer wetenover ANBI? Kijk dan op www.belastingdienst.nl.

Gegevens Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

Algemeen
De Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar (OBVW) is op 1 januari 2008 ontstaan als fusie tussen de openbare bibliotheek Voorschoten en de openbare bibliotheek Wassenaar.

Rekeningnummer
NL69INGB0000000621

Fiscaalnummer en RSIN
815856891

Kamer van Koophandel
27287737

Doelstelling
•Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied, omvattende de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar.
•Het vormen en in standhouden van één of meerdere centra voor kennis, cultuur, educatie en informatie.
•Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Het (onbezoldigde) bestuur van de stichting OBVW bestaat uit de volgende personen:
Dhr. J.R. van Leeuwen (voorzitter)
Dhr. A.F.J van Schie (penningmeester)
Mevr. M.M. Mewissen-Teeuw (secretaris)
Mevr. M. van Dijk
Dhr. H.W. Scholten
Dhr. J.J.L. van Bezouw

Contact: Langstraat 40, 2242 KM Wassenaar, 070 5113397, correspondentie: m.koningroozendaal@obvw.nl

Beloningsbeleid
De medewerkers van de Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken.