Stichting Vrienden van de Voorschotense Bibliotheek

 • Stichting Vrienden van de Voorschotense Bibliotheek

  De Stichting Vrienden van de Voorschotense bibliotheek zet zich in voor de bibliotheek in Voorschoten

  Word ook Vriend

De Stichting Vrienden van de Voorschotense bibliotheek zet zich in voor de bibliotheek in Voorschoten

Lang heeft de bibliotheek net als veel andere bibliotheken in ons land, kunnen bestaan van lidmaatschapsgelden van volwassenen en van overheidssubsidie. De taken van de bibliotheek zijn in de loop van de tijd toegenomen, en de rol van de bibliotheek is verbreed. De bibliotheek fungeert nu als ontmoetingscentrum. Hiertoe worden bijvoorbeeld allerlei activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en informatieve spreekuren. Ook is de bibliotheek een vangnet voor mensen die extra hulp nodig hebben op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Er is een Taalhuis opgericht en de bibliotheek biedt een uitgebreid cursusaanbod aan. De bibliotheek doet veel meer, maar de subsidie is in de loop der jaren afgenomen.

De Stichting Vrienden van de Voorschotense bibliotheek zet zich in voor de bibliotheek in Voorschoten. De stichting wil geld inzamelen bij inwoners van ons mooie dorp en straks ook bij ondernemers om zo de bibliotheek te steunen.

De Belastingdienst heeft de stichting als goed doel, een zogeheten culturele ANBI, aangemerkt. Er wordt nauw samengewerkt met het bestuur en de directie van de bibliotheek.

De gegevens van de stichting op een rij:

 • De Stichting Vrienden van de Voorschotense Openbare Bibliotheek is op 20 april 2012 opgericht. De Stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel (onder nr. 55161073) en bij de fiscus geregistreerd (onder RSIN nummer 851590627. De Stichting Vrienden van de Voorschotense Openbare Bibliotheek heeft als doel om initiatieven en activiteiten van de Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar op het gebied van de openbare bibliotheekvoorziening in de vestiging Voorschoten te ondersteunen.
 • Het nieuwe bestuur van de Stichting Vrienden van de Openbare Bibliotheek Voorschoten bestaat uit de volgende personen:
  Voorzitter: Dhr. E. Kentie
  Secretaris: vacature
  Penningmeester: Mw. H. Nepperus
  Lid: Dhr. W. PO. Wolting
  Lid: Dhr. J.J.L. van Bezouw (tevens bestuurslid Openbare Bibliotheek Voorschoten Wassenaar)
 • Post en bezoekadres van de stichting is Wijngaardenlaan 4, 2252 XN Voorschoten
 • Alle personele inzet t.b.v. de werkzaamheden binnen de Stichting Vrienden van de Openbare Bibliotheek gebeurt geheel belangeloos. Er worden geen salariskosten of andere vergoedingen uitgekeerd. Dit is gedaan om te zorgen dat de binnenkomende gelden (sponsors, giften, etc.) ook daadwerkelijk volledig ten goede komen aan de bibliotheek activiteiten binnen de vestiging Voorschoten. De leden van het bestuur van de stichting ontvangen dus ook geen vergoeding.

Beleidsplan

Het beleidsplan vertaalt de doelstelling naar de feitelijke uitvoering. De stichting in Voorschoten heeft lang een wat slapend bestaan gehad en daarna kwam de corona. Maar wij willen nu verder. Het beleidsplan bestaat uit de volgende componenten: communicatie, verkrijgen van gelden, beheren van gelden, aanwenden van gelden en publiceren resultaten.

 • Het geven van bekendheid aan het bestaan van de stichting en haar doelstelling door vooral artikelen in kranten en andere vormen van publiciteit. Ook inzet sociale media.
 • Het verwerven van geld op rechtmatige wijze bij particulieren, instellingen en ondernemers.
 • Het in overleg met de bank beheren van de ontvangen gelden.
 • Het verantwoord aanwenden van de aan de stichting toevertrouwde gelden in lijn met de doelstelling van de stichting met accent op steun aan activiteiten die niet of maar zeer beperkt door de overheid worden vergoed met subsidie.

De jaren 2019 en 2020
Het accent lag op het actief willen maken van de stichting, zo kwam er een bestuur en is voor het eerst een bankrekening geopend.

Wilt u geld aan de stichting en daarmee aan de bibliotheek doneren, word dan vriend van de bibliotheek. Zie voor meer informatie: obvw.nl/vriendvandebibliotheek